GwenGwiz ASMR是什么?

3D声控资源 106 次浏览

GwenGwiz ASMR是一个YouTuber,他们特别擅长创造可以帮助人们放松的内容,其中包括有听觉和视觉刺激的ASMR(Autonomous Sensory Meridian Response)视频。

GwenGwiz ASMR是什么?